WINTER SALE
-25%
Pro každou REGISTRACI a OBNOVU
akce nelze kombinovat
26 Počet zbývajících slev

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky používání databázi na platformě Merkandi a ochrana osobních údajů na webu www.merkandi.cz

 

§ 1 Obecné ustanovení


1. Finančním operátorem webové platformy www.merkandi.cz je v Česku Merkandi Ltd (dále jen Merkandi) se sídlem na území Velké Británii v Rotherham, S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court. 

2. Majitelem obchodní značky a internetové platformy www.merkandi.cz je Merkandi Ltd Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, Anglie, Číslo firmy09582404 (dále jen Merkandi). 

3. Podmínkou přístupu a využíváni uzavřené platformy Merkandi je zaslání a úhrada objednávky za databází v souladu z  § 2

4. Prohlášení vůle a smlouvy prostřednictvím Merkandi jsou uzavírané přímo a pouze mezi konkretními zákazníky/ velkoobchodníky v rámci Evropy a jsou prováděné mino platformu. Merkandi slouží výhradně k navazovaní kontaktů a není smluvní obchodní stranou.

5. Spolu s registraci zákazník souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami užíváni databázi, a s připadnymi změnami všeobecných podmínek, o kterých bude informován.

§ 2 Registrace, objednaní databázi a platba

1. Zákazník se může registrovat na Merkandi přes vyplnění a zaslaní přihlašovacího formuláře. Spolu s registraci zákazník akceptuje specifické podmínky zakázky a také všeobecné smluvní podmínky. Registrace člena a povolení k využívání platformy nasleduje po obdrženi platby.
2. Nárokování na uzavření příkazu je vyloučeno. Merkandi si vyhrazuje právo odmítnout provedení zpřístupnění bez udání důvodu nebo jeho zamítnuti, zvláště z důvodu:
              a)nepravdivých údajů pří registraci;
              b)pochybnosti o stanovení a právní existenci zákazníka, a také využívaní platformy v souvislosti s obchodní činnosti, v případě že tyto pochybnosti nebudou neprodleně vysvětlené na náklady zákazníka přes předloženi patřičných dokumentů;
              c)pochybnosti nebo podezření ohledně věrohodnosti či solvence zákazníka;
              d)podezření s nečestného podnikáni na platformě Merkandi nebo konkurenční působnost vůči portálu Merkandi;
              e)porušeni pravidel užíváni nebo Obecných podmínek Merkandi.
3. Pokud zákazníkem je fyzická osoba, tehdy zákazník musí byt zletilý a mít plnou způsobilost k právním úkonům.
4. Firma/fyzická osoba, která chce koupit přístup k databázi potvrzuje, že všechny uvedené registrační udaje jsou úplné a správné.
5. Nárok na přístup k databázi není možný, protože Merkandi má právo vyloučit zákazníka během registrace a kdykoli v průběhu předplatného na příklad kvůli bezpečností bez udáni důvodu.
6. Merkandi nevrací finanční prostředky z úhrady přístupného k platformě. Není možný prodej či předaní za poplatek či zdarma (v jakékoli formě) přístupu k obchodní platformě Merkandi další osobě, než ta, která, která byla původně zaregistrovaná v systému. V případě, porušení těchto podmínek bude provedeno odstranění účtu.
7. Merkandi nenabízí možnost snížení předplatného z PREMIUM na STANDARD.
8.V okamžiku zadání objednávky systém Merkandi automaticky vygeneruje zálohovou fakturu jako potvrzení objednávky. Faktura je generována pouze na základě údajů zadaných zákazníkem během registrace.

§ 3 Přístup, identifikace uživatele a heslo

1. Zákazník je zavázán dbát na to, aby název uživatele a hesla byly chráněné před neoprávněným přístupem dalších osob. Obzvláště zákazník je zavázán aby nezveřejňovat tyto udaje osobám, které nejsou zákazníky ve smyslu § 2, nebo které nejsou přiřazené k podniku zákazníka (rozšířeni přístupových prav).
2. Každé neoprávněné použiti názvu čí hesla, o kterým se zákazník dozvi nebo má opodstatněné podezření, musí byt ihned nahlášeno Merkandi. Zákazník zodpovídá za neoprávněné použiti svých údajů sloužících k identifikaci uživatele, kromě případu, ve kterém zákazník dokáže, že za vznik rizika zneužiti nese odpovědnost Merkandi.
3. Přístup k platformě může byt blokován po třetím zadání nesprávného hesla.

§ 4 Služby Merkandi

1. Merkandi nabízí kupujícím v rámci rozmanitých výrobků různé druhy služeb, které jsou regulované v podmínkách objednávky, nebo na které jsou uzavírané další smlouvy.
2. Merkandi má právo kdykoli změnit nabídku poskytovaných služeb a také funkci nebo vzhled webové stránky merkandi.cz.

3. Možnost prodeje v rámci účtu PREMIUM je pouze dodatečná, a může byla spuštěna na přání uživatele a jen po pozitivním ověření jeho společnosti. Merkandi si vyhrazuje právo odmítnout aktivovat možnost prodeje bez udání důvodu. Služba není neoddělitelnou součástí účtu PREMIUM a FREEMIUM, což znamená, že její absence nebo odmítnutí aktivace možností prodeje nebo její deaktivace nemohou být základem pro nárokování na vrácení peněz za přístup k platformě Merkandi.

§ 5 Povinnosti zákazníka

1. Zákazník hradí veškeré náklady vzniklé ve výsledku přípojení nebo změny způsobu přístupu k internetu, náklady za využívaní veřejné internetové sítě a také náklady na nakup a údržbu zařízeni vypočtení techniky, nezbytných do využívaní platformy.
2. Každý zákazník využívající platformu Merkandi se kontaktuje velkoobchodníky ze zpřístupněné databázi ve vlastním rozsahu, na vlastní náklady a odpovědnost. Merkandi nenese odpovědnost v žádném rozsahu za výsledky transakci nebo jejich absenci mezí zákazníkem a velkoobchodníkem s databázi.
3. Každý zákazník Merkandi, zaregistrovaný jako velkoobchodník, který zveřejňuje inzeráty na webu merkandi.cz, prohlašuje, že se seznámil s pravidly přidávání nabídek a plně souhlasí s dodržováním těchto pravidel https://merkandi.cz/faq/pravidla-pridavani-nabidek/64
4. Každý zákazník Merkandi, zaregistrovaný jako velkoobchodník v databázi Merkandi a zveřejňující inzeráty na stránce merkandi.cz prohlašuje, že nabízené nim zboží nebylo padělané a jeho původ je s legálního zdroje.
5.Každý zákazník Merkandi je zodpovědný za korespondenci s ostatními uživateli platformy. Hromadné rozesíláni zpráv se stejným nebo podobným obsahem, šířeni spamu a veškeré jiné formy nevyžádané komunikace jsou přísně zakázaný. V případě zneužiti účet Zákazníka může být blokovan. 

6.Kupující má právo vydat kladné / neutrální / záporné stanovisko prodávajícímu do 2 měsíců po transakci / datu vystavení faktury. K 1 transakci lze přidat 1 komentář.

§ 6 Přisuzování prohlášení vůle, provádění činnosti a vyjadřování

1. Veškeré prohlášení vůle, složení uživatelem na internetové platformě Merkandi, předané jinému uživateli nebo  přijaté od jiného uživatele a také veškerá obchodní činnost a další vyjádření nebo činnosti nesoucí právní vyznám (v souhrnu „činnosti”) jsou to činnosti prováděné výhradně přes zákazníka. Merkandi nepůsobí v tomto případě ani ve vlastním jménem ani v zastoupení třetí osoby.
2. Merkandi nenese odpovědnost za provádění dispozičních činností za účelem plnění výhod v rámci dané transakci.

§ 7 Vystavování účtů, odměny

1. Rozšíření o odměnu za dohodnuté období existuje nezávisle na využíváni platformy nebo možných omezení v poskytovaní služeb v souladu se smlouvou, prováděných přes Merkandi. Toto platí zvláště pro omezení v poskytování služeb, které mohou vyplývat z nekompatibility nebo specifických nastavení softwaru zákazníka nebo jeho poskytovatele. Poskytování služeb a přístup k platformě Merkandi můžou být omezené zvláště tehdy, kdy u  uživatelé vznikne pohledávka předplatného.
2. Člen prohlašuje, že souhlasí s přijímáním účtů a spojených s tím informaci od Merkandi mailem, v formátu PDF k tisku originálů, a také, že bude dbát aby Merkandi vždy měla k dispozici aktuální mailovou adresu ke kontaktu. Na požadavek Merkandi vystaví účet, který bude zaslaný poštou nebo faxem.

§ 8 Zpracování, skladování a přenos dat

1. Ve chvíli přihlášení a registrace na platformě Merkandi, jako zákazník dáváte souhlas ke skladování a zpracování svých osobních a obchodních údajů a interní korespondenci mailové, v případě, že byly ony shromážděny k obchodním účelům platformy, a jejích archivace je nezbytná k účelům dokumentaci z bezpečnostních důvodů.
2. Merkandi je zejména oprávněna k použití Váších údajů a mailové adresy následujícím způsobem:
            a)nakládat s nimi v rámci služeb poskytovaných přes platformu Merkandi.
            b)zasíláni účtů za přístup k databázi a informaci do a s Merkandi, po dobu travní předplatného a přímo po jeho vypršení  až do chvíli kdy tento souhlas bude Vámi zrušeny.
           c)předávaní jejích oprávněným jednotlivcům v rámci povinností danými zákony.
           d)předávaní jejích třetím osobám – veřejným institucím ve všech případech, kdy bude to podmíněno opodstatněným zájmem portálu Merkandi, vyplývajícím z činnosti uživatelé portálu. Zákazník eventuálně dává nezbytný souhlas s výše uvedeným přes akceptaci těchto zvláštních podmínek a přes používáni platformy Merkandi.

§ 9 Vyloučení záruky

Odpovědnost Merkandi ohledně veškerých informaci předaných portálem Merkandi, prohlášení vůle, smluv mezí třetími osobami a poptávek po zboží a službách je omezena nasledovaně:

1. Merkandi nenese odpovědnost za uzavíráni dohod a zpřístupňování informaci mezí zákazníky/velkoobchodníky.
2. Jakákoli odpovědnost Merkandi za zboží a služby dodané kupujícímu přes nabízejícího je vyloučena. Zvláště Merkandi nenese žádnou zodpovědnost za pravost a úplnost údajů a prohlášení předaných kupujícím nebo velkoobchodníkem z databázi, za kvalitu a použitelnost zboží a služeb, které mají byt dodaný, a také za jejích vhodnost pro použiti k dosažení cíle určeného kupujícím, za připadne porušení prav třetích osob dodanými výrobky či služby a také za existenci, věrohodnost a solvence zákazníků.
3. Merkandi nemůže zcela jistě vyloučit, že osoba která v předložených nebo přijatých prostřednictvím platformy Merkandi prohlášení vůle, stanovena jako kupující nebo velkoobchodník skutečně existuje. V souvislosti s tím skutečné autorství daného prohlášení vůle není jisté. Zákazník tedy nabízí nebo poptává na vlastní odpovědnost rizika týkajícího se existence smluvního partnera.
4. Merkandi nemůže také zcela jistě vyloučit, že heslo netrefí do rukou neoprávněné zákazníkem k předkládání prohlášení vůle osoby. Také toto riziko nese pouze zákazník. odpovědnost Merkandi jako prostředníka bez povolení je vyloučena z výjimkou záměru čí závažného zanedbaní.
5. Případné reklamace databázi jsou braný v úvahu do 7 dnů ode dne zpřístupnění databázi zákazníkovi. Reklamace je oprávněna pouze v souvislostí s aktuálností databází a obsaženými v ní záznamy (s kompletními daty) v případě kdy nad 3% adres je neplatných. Neuznáváme reklamace na absenci zboží není když zboží ze stránky www.merkandi.cz  momentálně není dostupné, a také telefonní čísla čí mailové adresy. Aby nahlásit reklamaci je třeba zaslat zprávu na: kontakt@merkandi.cz. Reklamace jsou uznávané nebo zamítnuté do 10 pracovních  dnů, ode dne jejich přijeti. Za datum přijeti reklamaci se považuje datum odeslaní zprávy zákazníkem.
6. Veškeré výrobky a jejích popisy nacházející se na stránce www.merkandi.cz mají informativní charakter a nepředstavuji nabídku ve smyslu Občanského zákoníku. Negarantujeme a neneseme odpovědnost za dostupnost výrobků z webové stránky merkandi.cz. Vyhrazujeme si právo na chyby v překladu.

§ 10 Vyloučení odpovědnosti

1. Merkandi nenese odpovědnost za to, že platforma Merkandi bude dočasně nedostupna pro zákazníky, hlavně z důvodů údržby, pokud nedostupnost nepřesáhne celkem 5% roku za období kalendářního roku a také kdy delší výpadky v přístupu nebudou způsobeny záměrně čí z důvodu závažného zanedbaní.
2. Merkandi nenese odpovědnost za pravost nebo/a úplnost informaci, tipů a doporučení uvedených na webové stránce  Merkandi zákazníky, dále také informaci, tipů a doporučení velkoobchodníků z databází dostupných prostřednictvím webových stránek Merkandi.
3. Merkandi se obzvláště distancuje od odkazů spojených s nabídkou, obsahů a autorů a nenese odpovědnost za obsahy, transakce nebo škody vzniklé v důsledku používání takových odkazů.
4. Merkandi nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s haváriemi a chyby používaného softwaru čí zařízeni a zvláště v souvislosti s technickými výpadky internetu. Zejména Merkandi nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku absenci přístupu k internetu nebo v důsledku bezchybného přístupu k internetu, v důsledku používaného softwaru čí zařízeni, dále chybného nebo vadného provozování smluvních služeb z důvodu technických potíží se softwarem nebo internetovým připojením. Má to především uplatnění v případě omezení v poskytovaní služeb, které může plynout z nekompatibility nebo ze specifických parametrů softwaru zákazníka nebo jeho poskytovatelé.
5. Merkandi nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku neúmyslného porušení nepodstatné povinnosti dohody. Tyká se to zároveň neúmyslného porušení nepodstatné povinnosti během vyjednávaní a  zákonné odpovědnosti vzniklé v důsledku neúmyslné činností.
6. V případě odpovědnosti, z výjimkou záměrné činností, povinnost odškodného je omezeny na typické a předvidatelné škody, a v každém případě jen ohledně výše průměrné škody.
7. Merkandi nenese odpovědnost za to celkový obsah webových stránek třetích osob, zejména e-shopů, ke kterým odkazy nachází se nepřímo nebo přímo na platformě Merkandi.
8. Výše uvedené omezení odpovědností se rovněž příslušně vztahují vůči zákonným zástupcům, zaměstnancům a třetím osobám, které Merkandi používá za účelem poskytovaných služeb.
9. Merkandi zdůrazňuje, že kupující i nabízející můžou se pojistit pro případ škod.
10. Veškeré názvy a obchodní znaky použité na teto webové stránce jsou ochrannými znaky, jsou rezervovaný pro jejích majitele a byly použity pouze za účelem identifikaci

§ 11 Vlastností soudu, příslušné právo

1. Tato zakázka se řídí dle britského práva. Uplatnění konvence OSN o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno. Z důvodu zadávajících stran uplatnění Zákona o ochraně práv spotřebitelů je vyloučené.
2. Soud v Londýně je lokálně příslušný pro veškeré smlouvy, zakázky uzavřené na základě těchto podmínek použiti databázi. Merkandi má rovněž právo žalovat u soudu kompetentní jurisdikce pro zákazníka klienta.

§ 12 Závěrečná ustanovení

1. Včlenění obecních smluvních podmínek a zakázek klienta není povoleno.
2. Pokud některé ustanovení teto smlouvy/zakázky jsou částečně nebo úplně neplatné v právním smyslu nebo pokud v budoucnu ztratí svou platnost, nevztahuje se to k platnosti dalších častí smlouvy/zakázky.
3. Strany jsou zavázány nahradit záznam právně neplatný takovým záznamem právně platným, který bude se co nejvíc podobat původnímu záznamu po ekonomické stránce.

 

 

 
NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

Přihlášením k odběru novinek newsletter souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.